Algemene voorwaarden

B&B Het Zoete Pèèrd,

Schoondijkseweg 1

4503GK Groede

             

EIGEN RISICO VERKLARING

 

 

 1. Het is mij als deelnemer aan activiteiten van “Het Zoete Peerd” bekend dat de omgang met en het rijden op de paarden van “Het Zoete Peerd” geheel voor eigen risico is.
   

 2. “Het Zoete Peerd” is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade uit welke hoofde dan ook aan goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband met de aanwezigheid op het terrein van “Het Zoete Peerd” of daarbuiten. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor weersomstandigheden.
   

 3. Het is deelnemer bekend dat het dragen van een helm met veiligheidssluiting, zoals goedgekeurd door de KNHS en de Stichting Veilig Paardrijden verplicht is. Rijden zonder helm is volledig op eigen risico. “Het Zoete Peerd” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade wegens het niet of het niet naar behoren dragen van een degelijke helm met een veiligheidssluiting. Zo is het dragen van een hoed in plaats van een helm geheel voor eigen risico.
   

 4. Het is deelnemer bekend dat aan paardrijden risico’s zijn verbonden en dat een paard een vluchtdier is en onverwachte bewegingen kan maken met als mogelijk gevolg letsel aan het paard, andere paarden en dieren, ruiter, andere ruiters en/of omstanders.
   

 5. Ten opzichte van begeleidende ruiter(s) en het bedrijf “Het Zoete Peerd” vrijwaart deelnemer ruiter(s) en “Het Zoete Peerd” van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, daarbij inbegrepen schadegevallen welke kunnen ontstaan in samenhang met de omgang met de paarden, de deelname aan een begeleide buitenrit of het rijden in de paardrijbak.
   

 6. Het afzien van schadeaanspraken geldt eveneens voor verwondingen of letaal letsel, ontstaan door de omgang met paarden in welke vorm dan ook. Dit met de aantekening dat deelnemer, erfgenamen en/of derden als consequentie van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover “Het Zoete Peerd” geldend kunnen maken.
   

 7. De deelnemer vrijwaart “Het Zoete Peerd” voor alle aanspraken van deelnemer, erfgenamen en/of derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
   

 8. Deelnemer verklaart WA verzekerd te zijn. Wanneer het paard dat deelnemer berijdt niet zijn/haar eigendom is, voorziet de WA verzekering van deelnemer in enige dekking met betrekking tot ‘opzicht’ (minimaal EUR 10.000,00).  
   

 9. Deelnemer verklaart over een goede fysieke gezondheid te beschikken.
   

 10. Deelnemer verklaart voldoende rijvaardig te zijn, als wordt deelgenomen aan een buitenrit en/of onbegeleid rijden in de paardrijbak. 
   

 11. Deze verklaring is als overeenkomst bindend.

2